INFORMACIÓ FP – MODALITAT A DISTÀNCIA O SEMIPRESENCIAL

NORMATIVA REGU LADORA

ORDE de 4 de juliol de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització de les ensenyances dels Cicles Formatius de Formació Professional en la modalitat semipresencial o a distància en centres públics de la Comunitat Valenciana. [2008/9535]

REQUISITS D’ACCÉS 

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOGSE / Tenir el COU o el Preu superat/ Estar en possessió d’un títol de Formació Professional de Segon Grau/ Tenir titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tenir 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponents prova d’accés.

PREGUNTES FREQÜENTS

El centre és públic o privat? L’IES Jordi de Sant Jordi és un centre públic depenent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Quines titulacions oferim en la modalitat semipresencial? Els estudis de Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística i Tècnic/a Superior en Integració Social.

Com puc accedir? Estant en possessió del Títol de Batxiller, el COU, un títol de FPII, un altre títol de FP de Grau Superior o tenir aprovada la Prova d’Accés.

Com funcionen els cursos semipresencials o a distància? L’alumnat estudia des de sa casa, sempre amb el recolzament del professorat i la Plataforma On-line. En el centre hi ha tutories grupals totes les setmanes en horari de matí i de vesprada ( a triar) i tutories individuals i telemàtiques ( a acordar amb el professorat). Els continguts s’organitzen en dos quadrimestres. Els exàmens són presencials i obligatoris. Hi ha dues convocatòries una en maig i l’altra extraordinària en juny. Totes aquestes qüestions estan explicades i concretades per a cada curs escolar en un Butlletí que rep l’alumnat en començar en curs ( en ell s’especifiquen les dates dels exàmens, els horaris de les tutories,…). Les pràctiques  en empresa ( mòdul de FCT) també són presencials i obligatòries ( excepte aquell alumnat que les pot convalidar per experiència laboral en el sector).

El mòdul de FCT o pràctiques en empresa, com funciona?  Les pràctiques les assigna el tutor en una empresa ubicada a un màxim de 30 km. del nostre centre. Si l’alumnat vol fer les pràctiques en una altra localitat ( i hi ha algun centre que imparteix la mateixa titulació en modalitat presencial) , pot sol·licitar el trasllat d’expedient i realitzar el mòdul de FCT que correspon al 2n curs en un altre centre.

Com es pot convalidar el mòdul de FCT? Si la persona ha treballat durant un mínim de 365 dies cotitzats en una empresa del sector pot sol·licitar l’exempció. A la sol·licitud cal adjuntar una certificació de vida laboral i certificats de la empresa o empreses on ha treballat o s’especifiquen les funcions realitzades. A partir d’aquesta documentació una comissió estudia la sol·licitud es concedeix l’exempció total o parcial.

Els estudis són en valencià o castellà? Els materials d’estudi poden estar en qualsevol de les dues llengües oficials. Per tant hi ha materials i apunts tant en valencià com en castellà.