El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, continuant amb la seua missió de reforçar la cohesió econòmica, social i territorial, estableix novament mesures per a aconseguir este objectiu durant el període 2014-2020 a través dels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus, entre els que es troba el Fons Social Europeu.

Estes mesures queden establides en el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes als distints Fons que ofereixen ajudes en el marc de la política de cohesió [Diari Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013] i en el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell [Diari Oficial de la Unió Europea de 20.12.2013].

El Fons Social Europeu té com a missions:

 • promoure uns nivells elevats d’ocupació i de qualitat de l’ocupació.
 • millorar l’accés al mercat laboral.
 • fomentar la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors.
 • facilitar als treballadors la seua adaptació al canvi industrial i als canvis dels sistemes de producció necessaris per a garantir un desenrotllament sostenible.
 • propiciar un elevat nivell d’educació i formació per a tots.
 • recolzar la transició de l’educació a l’ocupació entre els  joves.
 • lluitar contra la pobresa.
 • patrocinar la inclusió social.
 • fomentar la igualtat de gènere, la no-discriminació i la igualtat d’oportunitats.
 • contribuir a donar resposta a les prioritats de la UE en matèria de millora de la cohesió econòmica, social i territorial.Un dels objectius temàtics del Fons Social Europeu és “Invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent” en relació amb el qual planteja les següents prioritats d’inversió:
 • la reducció i la prevenció de l’abandonament escolar primerenc i el foment de la igualtat d’accés a una educació infantil, primària i secundària de bona qualitat, inclosos els itineraris d’aprenentatge formals, no formals i informals encaminats a permetre la reintegració en el procés d’educació i formació.
 • la millora de la qualitat, l’eficàcia i l’accessibilitat de l’educació superior i cicles equivalents a fi de millorar la participació i el nivell d’instrucció, especialment per als grups desfavorits.
 • lamilloradelaigualtatd’accésal’aprenentatgepermanentperatotselsgrupsd’edat en estructures formals, no formals i informals i dels coneixements, les competències professionals i les capacitats dels treballadors, així com la promoció d’itineraris d’aprenentatge flexibles, també a través de l’orientació professional i la convalidació de les competències adquirides.
 • la millora de l’adequació al mercat de treball dels sistemes d’educació i formació, facilitant la transició de l’educació a l’ocupació i reforçant els sistemes d’ensenyament i formació professional, així com la seua qualitat, també a través de mecanismes d’anticipació de les necessitats en matèria de competències, l’adaptació dels programes d’estudis i la creació i el desenvolupament de sistemes d’aprenentatge en un entorn laboral, inclosos els sistemes formació dual i els programes de pràctiques.

 

ACCIONS COFINANÇADES.

En la Comunitat Valenciana, el Fons Social Europeu cofinança, entre altres, les següents accions de Formació Professional:

• Programa Operatiu Regional Fons Social Europeu Comunitat Valenciana 2014- 2020:

◦ FP de Grau Mitjà i Superior: oferta completa i parcial, cursos accés i especialització, FCT, beques, orientació professional.

◦ FP Dual: tutors, formació equips directius i instructors, beques, seguiment i avaluació, fòrum d’oportunitats.

Estes accions queden incloses dins del:
Eix prioritari 3, objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació i formació professional per

a l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent.

Prioritat d’inversió 10.4: La millora de l’adequació al mercat de treball dels sistemes d’educació i formació, facilitant la transició de l’educació a l’ocupació i reforçant els sistemes d’ensenyaments i formació professional, així com la seua qualitat, també a través de mecanismes d’anticipació de les necessitats en matèria de competències, l’adaptació dels programes d’estudis i la creació i el desenvolupament de sistemes d’aprenentatge en un entorn laboral inclosos els sistemes de formació dual i els programes de pràctiques.

• Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020: ◦ FP Bàsica de segona oportunitat.

Esta acció queda inclosa dins del:

Eix prioritari 5, Mesura 8.2.2.1: Millorar les aptituds i competències professionals de les persones, en particular d’aquelles no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació.

Més informació