1. Característiques de l´entorn social i cultural

L´Institut d’Educació Secundària Jordi de Sant Jordi està ubicat al Barri Na Rovella dins el Districte Quatre Carreres. L’edifici ocupa una illa completa ubicada al Polígon de la Font de Sant Lluís, polígon que va ser construït pel Instituto Nacional de la Vivienda, en 1976, i les vivendes foren concedides a famílies amb problemes socioeconòmics. Posteriorment es construïren algunes finques en règim de cooperativa que varen ser ocupades per treballadors qualificats i professionals. Durant els últims anys ha estat una zona en expansió del creixement urbanístic de la ciutat de València, on ha anat desapareixent l’horta i les alqueries existents, edificant-se pisos d’alt nivell, en consonància amb la proximitat de la Ciutat de les Ciències i del complexe de l’arquitecte Calatrava.

insti1Aquesta evolució fa que el districte de Quatre Carreres estiga caracteritzat per la diversitat, en el qual conviuen persones amb una situació de treball i de vida molt distinta, des d´un nivell més alt fins a famílies que pateixen una forta problemàtica social. Cal afegir que el nostre centre té adscrits els col.legis de Primària “Sant Calze” i “La Fonteta”. En aquest sentit, hi ha hagut una gran transformació al barri a conseqüència de la remodelació urbanística, però aquesta nova realitat continua convivint amb situacions de clara exclusió social. Això que en principi podria resultar negatiu, pot resultar un entorn formatiu privilegiat, tenint en compte que els Cicles Formatius que impartim al nostre centre són de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, lligats tant a l’àmbit de l´integració social com als de la cultura i de l’oci.

2. El nostre centre

El nostre centre va ser creat en 1971 rebent provisionalment el nom genèric d’Institut Nacional d’Ensenyança Mitjana Font de Sant Lluís 1. Va ser el Claustre del curs 1977/78 qui va acordar la denominació de “Jordi de Sant Jordi”, sent concedida l’autorització de canvi de nom l’any 1979.

Actualment l’IES Jordi de Sant Jordi és un Institut que imparteix estudis d’ESO, Batxillerats i Cicles Formatius de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Va començar a impartir els Mòduls Experimentals d’aquesta Família el curs 1994-95, gràcies al treball d’un grup de professorat del centre. El curs 1996-97 es posaren en marxa els Cicles Formatius i l’any 1997-98 es va constituir el Departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat a partir de l’arribada de professorat definitiu de les especialitats. La matrícula és cada curs escolar més elevada i actualment funcionen els Cicles Formatius de Grau Superior d’Integració Social i d’Animació Sociocultural i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció Sociosanitària. Des del curs 2008/09 es va incorporar la modalitat semipresencial en ambdòs cicles de Grau Superior i durant el curs 2009/2010 començà un grup d’Integració Social en modalitat de nocturn, i el curs següent el Cicle Formatiu de Grau Superior d’ Educació Infantil també en la modalitat de nocturn. Per fi el curs 2016/17 es posà en marxa el Cicle Formatiu de Grau Superior de promoció de la Igualtat de Gènere.

Per altra banda des del curs 2006/2007, l’Institut compta amb la Carta Erasmus, i la concessió de beques de mobilitat a estudiants de Cicles de Grau Superior en diferents països europeus. I al curs 2010/2011 funcionà el Programa de mobilitat Leonardo per a titolats. Respecte a l’Educació Secundària Obligatòria cal destacar dos aspectes importants. Per una banda, la tardana incorporació al nostre centre del primer cicle d´Educació Secundària, ja que no va ser fins l´any 2005, circumstància que reclamà una adaptació davant el canvi que va suposar l´arribada d´alumnat d´este primer cicle i per altra banda, l’existència d’un grup de diversificació en 4art, dos grups del PQPI Operacions auxiliars d’elaboració en l’industria alimentària i el del Programa Integra, el propòsit dels quals és oferir noves possibilitats formatives i d’èxit acadèmic a una part de l’alumnat del centre que té moltes dificultats per arribar a obtenir el títol de Graduat en Secundària a través de les vies ordinàries.

Entenem el Jordi de Sant Jordi com un centre públic i un espai educatiu al servei de totes i per a totes les persones, sense cap tipus de discriminació i atenent a la realitat d’un entorn cada vegada més plural, i que adquireix el seu sentit en la mesura que contribueix a la construcció i transformació de la societat.

En este sentit, partim de que l’educació és un dret fonamental de tot esser humà, que constitueix el generador principal del progrés en tots els àmbits de la vida social, ja siga cultural, científic o econòmic. Per això, l’educació s’entén en la mesura en que dignifica ales persones i les proporciona el saber considerat com a bàsic i necessari per a convertir-se en actives ciutadanes i ciutadans; si l’ensenyament va dirigit al desenvolupament individual i social, així com a adquirir la formació pròpia del nivell educatiu corresponent.

Aquesta concepció és especialment important al nostre centre, ja que en ell s’escolaritza alumnat de secundària però d’edats molt diferents: des de Primer d’Educació Secundària Obligatòria fins a Cicles Formatius de Grau Superior -també en modalitat semi-presencial. Aquesta varietat de nivells fa que l’alumnat provinga de distints entorns, des del propi barri per a cursar la secundària obligatòria, d’altres barris de la ciutat i inclús d’altres localitats per a cursar els Cicles Formatius.

Resum de matrícula per estudis i nivells 2016_2017